Chứng nhận sản xuất buôn bán rượu

Chứng nhận sản xuất buôn bán rượu cho các cơ sở kinh doanh trên cả nước. Dưới đây là bài viết cho giành cho các doanh nghiệp đang sản xuất và buôn bán rượu. Hãy cùng Trung tâm chứng nhận nông nghiệp sạch GreenCert tìm hiểu.

Ngày 14/9/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu. Theo đó các cơ sở sản xuất rượu, buôn bán rượu, phân phối rượu tương ứng phải được cấp giấy phép sản xuất rượu, giấy phép buôn bán rượu, giấy phép phân phối rượu.

1. Thành Phần Hồ Sơ Để Cấp Chứng nhận sản xuất buôn bán rượu

Hồ sơ đề nghị cấp Chứng nhận sản xuất buôn bán rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh bao gồm:

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu (01 bộ) bao gồm:

1.Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này.

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh.

3. Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật); bản sao Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm,

4. Bản liệt kê tên hàng hóa rượu.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép phân phối rượu (01 bộ) bao gồm:

 1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép phân phối rượu theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này.
 2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.
 3. Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm kho hàng, địa điểm bán rượu lẻ rượu và bán rượu tiêu dùng tại chỗ (nếu có kinh doanh) theo quy định.
 4. Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật) của các sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh.
 5. Bản sao hợp đồng, thư xác nhận hoặc bản cam kết tham gia hệ thống phân phối rượu của các thương nhân bán buôn rượu. Giấy phép bán buôn rượu của thương nhân.
 6. Tài liệu liên quan đến nhà cung cấp rượu:
  -Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu khác hoặc nhà cung cấp rượu ở nước ngoài, trong đó ghi rõ các loại rượu dự kiến kinh doanh phù hợp với hoạt động của các nhà cung cấp rượu;
  -Trường hợp nhà cung cấp rượu là thương nhân trong nước cần có bản sao Giấy phép sản xuất rượu hoặc Giấy phép phân phối rượu.
 7. Đảm tuân thủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường.
  Chứng nhận sản xuất buôn bán rượu
  Chứng nhận sản xuất buôn bán rượu

   

>>>>Xem thêm :

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán buôn rượu (01 bộ) bao gồm:

 1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán buôn rượu theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này.
 2.  Bản sao Giấy, chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.
 3. Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm kho hàng, địa điểm bán lẻ rượu và bán rượu tiêu, dùng tại chỗ (nếu có kinh doanh) theo quy định.
 4. Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật) của các sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh.
 5. Bản sao hợp đồng hoặc bản cam kết tham gia hệ thống bán buôn của các thương nhân bán lẻ;
 6. Bản sao Giấy phép bán lẻ rượu của các thương nhân dự kiến tham gia hệ thống bán buôn.
 7. Tài liệu liên quan đến nhà cung cấp rượu:                                                                                                                                               – Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất trong nước, thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn khác, trong đó ghi rõ các loại rượu dự kiến kinh doanh phù hợp với hoạt động của thương nhân sản xuất, thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn khác;                                                                                                                    – Bản sao chứng nhận sản xuất và buôn bán rượu                                                                                                                                  – Giấy phép phân phối hoặc Giấy phép bán buôn rượu của các nhà cung cấp rượu.
 8. Đảm tuân thủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường

Hồ sơ đề nghị cấp Chứng nhận sản xuất buôn bán lẻ rượu (01 bộ) bao gồm:

 1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này.
 2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh.
 3. Bản sao hợp đồng thuê hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm địa điểm bán lẻ.
 4. Bản sao văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân bán lẻ rượu
 5. Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật) của các sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh.
 6. Đảm tuân thủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ (01 bộ) bao gồm:

 1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này.
 2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh.
 3. Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm địa điểm bán rượu tiêu dùng tại chỗ.
 4. Bản sao hợp đồng mua bán rượu với các thương nhân có Giấy phép sản xuất, phân phối, bán buôn hoặc bán lẻ rượu.
 5. Đảm tuân thủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường

2. Cơ Quan Cấp Giấy Chứng Nhận Sản Xuất Buôn Bán Rượu

 • Bộ Công Thương là cơ quan cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp trên 03 triệu lít/năm trở lên;
 • Sở Công Thương là cơ quan cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp dưới 03 triệu lít/năm. Ngoài ra còn cấp, Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
 • Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh là cơ quan cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, Giấy phép bán lẻ rượu và Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

3. Kết Qủa Đạt Được

Giấy phép sản xuất rượu, buôn bán rượu, phân phối rượu

4. Thời Gian Thực Hiện

15 ngày

5. Quyền Lợi Khi Sử Dụng Dịch Vụ Của GreenCert

  • Chi phí thấp, nhanh, đơn giản;
  • Được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc khi cần;
  • Được cung cấp miễn phí các văn bản pháp lý, tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn hàng năm.

>>>>Xem thêm :

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest